OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE platné od 12.11.2021

Premisa

Následující obchodní podmínky upravují prodej na tomto webu „https://www.gemimarket.it” (webová stránka). Prodávající je Gemi Elettronica Srl, se sídlem Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT, Obchodní komora MI - 2114222, DIČ IT01765660764, základní kapitál 80 000,00 € plně splaceno (prodávající).

Článek 1. Rozsah aplikace

1.1 Prodej na webových stránkách představuje smlouvu o prodeji na dálku upravenou kapitolou I hlavou III (oddíl 45 a násl.) legislativního nařízení ze dne 6. září 2005, č. 206 (italština spotřebitelský zákoník) a legislativním nařízením z 9. dubna 2003, č. 70 o elektronickém obchodu.

1.2 Všeobecné obchodní podmínky prodeje se vztahují na veškerý prodej zpracovávaný Prodávajícím na Webu. Podmínky se počítají pouze s ohledem na pracovní dny a vyjma sobot, nedělí a svátků.

1.3 Všeobecné prodejní podmínky lze kdykoli změnit a/nebo upravit. Případné změny a/nebo nové podmínky budou platné od data jejich zveřejnění na Webu. Z tohoto důvodu jsou uživatelé před zadáním jakékoli objednávky laskavě vyzváni, aby pravidelně navštěvovali webové stránky, aby si přečetli nejaktuálnější verzi Všeobecných podmínek prodeje.

1.4 Platné Všeobecné obchodní podmínky jsou platné v den odeslání objednávky.

1.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky neupravují prodej produktů a/nebo poskytování služeb jinými stranami než prodávajícím, dostupné na webových stránkách prostřednictvím odkazů, bannerů nebo hypertextových odkazů. Před zahájením obchodních transakcí s těmito stranami musí uživatel zkontrolovat jejich podmínky prodeje. Prodávající neručí za poskytování služeb a/nebo prodej produktů těmito stranami. Prodávající neprovádí žádné kontroly a/nebo monitorování webových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím těchto odkazů. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek, ani za případné chyby a/nebo opomenutí a/nebo porušení právních předpisů ze strany uvedených webových stránek.

1.6 Uživatel si pečlivě přečte tyto Všeobecné obchodní podmínky Prodej a veškeré další informace, které Prodávající poskytuje na Webových stránkách, a to i během procesu nákupu.

1.7 Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami prodeje.

Článek 2. Nákup prostřednictvím webové stránky

2.1 Nákup prostřednictvím webové stránky je povolen uživateli, který

 • je registrovaným uživatelem webové stránky < /li>
 • vystupuje jako spotřebitel i jako obchodník. Podle čl. 3 odst. I písm. a) spotřebitelského zákoníku je „spotřebitelem“ fyzická osoba, která jedná za účelem nesouvisejícím s žádnou obchodní, obchodní, profesní nebo řemeslnou činností, kterou může provozovat. Podle čl. 3 odst. I písm. c) spotřebitelského zákoníku je „obchodníkem“ fyzická osoba, která jedná za účelem souvisejícím s její obchodní, obchodní, profesní nebo řemeslnou činností.

2.2 V v případě objednávek, které jsou anomální ve vztahu k množství a/nebo frekvenci nákupů, si prodávající vyhrazuje právo podniknout veškerá nezbytná opatření k zastavení nesrovnalostí.

2.3 Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit objednávky zadané:

 • uživatelem, se kterým je prodávající ve sporu
 • uživatelem, který porušil tyto všeobecné obchodní podmínky prodeje
 • uživatelem, který zaslal nepravdivé, neúplné nebo jinak nepřesné osobní údaje nebo nezaslal Prodávajícímu požadované dokumenty

Článek 3. Registrace na Webu

3.1 Pro registraci na Webu musí uživatel vyplnit registrační formulář a zadat následující údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mail
 • adresa
 • telefon
 • codice fiscale.

3.2 Uživatel se zavazuje neprodleně informovat prodávajícího, pokud bude mít podezření nebo se stane si vědom jakéhokoli nezákonného použití nebo zveřejnění uvedených údajů.

3.3 Uživatel tímto zaručuje, že osobní údaje poskytnuté během registračního procesu pro web jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se odškodnit a ochránit prodávajícího před jakýmkoli ztráty, škody a/nebo závazky vyplývající a/nebo jakýmkoli způsobem spojené s porušením ustanovení týkajících se registrace na webové stránce nebo ukládání registračních údajů ze strany uživatele.

Článek 4. Informace požadované pro Uzavření smlouvy

4.1 V souladu s legislativním nařízením ze dne 9. dubna 2003, č. 70 o elektronickém obchodu, prodávající tímto informuje uživatele, že:

 • k uzavření smlouvy kupní smlouvy na webové stránce, uživatel musí vyplnit objednávkový formulář v elektronické podobě a odeslat jej prodávajícímu elektronicky podle pokynů, které se čas od času objeví na webových stránkách;
 • smlouva je uzavřena jakmile objednávkový formulář dorazí na server prodávajícího
 • po odeslání objednávkového formuláře zašle prodávající uživateli na zadanou e-mailovou adresu potvrzení objednávky obsahující:
  • popisy nákupu
  • příslušná cena
  • označení způsobu platby
  • údaje o nákladech na doručení
  • údaje nákladů na doručení a jakýchkoli dalších nákladů.

Článek 5. Dostupnost produktu

5.1 Dostupnost produktu je neustále sledována a aktualizována. Nicméně, protože Webové stránky mohou být navštěvovány současně různými uživateli, je možné, že stejný produkt zakoupí více uživatelů současně. V těchto případech se Produkt může krátkodobě jevit jako dostupný, i když je ve skutečnosti vyprodaný nebo momentálně nedostupný, protože je nutné jeho naskladnění.

5.2 Webové stránky obsahují informace týkající se dostupnosti každého z nich. Produkt.

5.3 Pokud se produkt ukáže jako nedostupný z výše uvedených důvodů nebo v jiných případech neočekávané nedostupnosti produktu, aniž by tím byla dotčena jakákoli další zákonná práva uživatele, zejména ta, která jsou uvedena v Knize IV, Hlavě II , kapitola XIV italského občanského zákoníku, bude Prodávající neprodleně informovat uživatele. Uživatel tedy bude oprávněn ukončit smlouvu podle článku 61, odstavce 4 a 5 spotřebitelského zákoníku.

5.4 Alternativně a aniž by byla dotčena jeho práva, může uživatel přijmout:

 • prodloužení dodací lhůty
 • produkt ekvivalentní nebo vyšší hodnoty (v tomto případě po zaplacení rozdílu a po výslovném přijetí uživatelem)
 • slevový poukaz, který lze utratit za nákupy na webu. Prodejce čas od času sdělí částku slevového poukazu, datum vypršení platnosti a případná omezení.

5.5 Pokud je požadováno vrácení částky zaplacené za nákup Produktů které se později ukázalo jako nedostupné, vrátí Prodávající peníze nejpozději do 10 dnů.

5.6 Pokud uživatel využije práva ukončit smlouvu podle čl. 61 odst. 4 a 5 spotřebitelského zákoníku, kupní smlouva zanikne. Pokud již byla zaplacena celková dlužná částka – daná cenou produktu, případně poplatky za doručení a dalšími dodatečnými náklady vyplývajícími z objednávky (celková dlužná částka), prodávající vrátí celkovou Částka splatná podle článku „Způsoby platby za nákupy uskutečněné prostřednictvím webové stránky“.

Čl. 6. Produktový list

6.1 Ke každému produktu je přiložen produktový list s informacemi o jeho hlavních vlastnostech (produktový list). Obrázky a popisy na webových stránkách co nejvěrněji reprodukují vlastnosti produktů. Barvy Produktů se však mohou lišit od skutečných v důsledku nastavení počítačových systémů nebo počítačů použitých k jejich zobrazení. Kromě toho se obrázky produktu v produktovém listu mohou lišit ve velikosti nebo ve vztahu k doplňkovým produktům. Tyto obrazy je tedy třeba chápat jako přibližné a implikující běžně přijímané toleranční prahy. Pro účely smlouvy o prodeji zboží se za referenční bod považuje popis Produktu v objednávkovém formuláři zaslaném uživatelem.

Článek 7. Ceny

7.1 Všechny ceny jsou včetně DPH.

7.2 Prodejce si tímto vyhrazuje právo kdykoli změnit cenu bez předchozího upozornění, přičemž se rozumí, že cena účtovaná uživateli bude cena uvedená na Webové stránky v době zadání objednávky a po odeslání uvedené objednávky se nezaznamenávají žádné výkyvy (zvýšení nebo snížení).

7.3 Případné náklady na dopravu jsou výslovně a samostatně uvedeny v objednávce dříve, než uživatel přistoupí k odeslání téhož.

Článek 8. Objednávky

8.1 Prodejce dodá Produkty až poté, co obdrží potvrzení o úspěšné platbě celkové částky Kvůli použití. Vlastnictví Produktů na Vás bude převedeno okamžikem dodání, rozumí se okamžikem dodání Produktu přepravci. Jakékoli riziko ztráty nebo poškození Produktu (produktů), které nelze přičíst Prodávajícímu, přejde na uživatele, jakmile tento nebo třetí strana určená uživatelem jiná než kurýr materiálně získá Produkt(y) do vlastnictví. .

Služba, kterou si vyberete, bude provedena až po zaplacení celkové dlužné částky. Prodávající si vyhrazuje právo neposkytnout službu, pokud se po odeslání vaší objednávky zjistí, že jste nezaplatili celou nebo část celkové dlužné částky.

8.2. Kupní smlouva je ukončena v případě nezaplacení Celkové dlužné částky. Nebude-li s vámi písemně dohodnuto jinak, bude objednávka odpovídajícím způsobem zrušena.

8.3 Abyste mohli odeslat objednávku, je nutné si přečíst a schválit tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje kliknutím na příslušné políčko na stránky nákupního procesu. Nepřijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek prodeje znemožní nákupy na tomto webu.

Článek 9. Způsoby platby za nákupy uskutečněné prostřednictvím webu

9.1 Platba na webové stránky lze provést:

 • Platebními kartami
 • PayPal
 • Dobírkou
 • Bankovním převodem.

9.2 Prodejce přijímá následující kreditní karty:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Poplatek bude proveden až poté, co (i) budou ověřeny údaje o vaší platební kartě použité k platbě a (ii) vydavatel platební karty používané společností jste vydali povolení inkasa.

V souladu se směrnicí 2015/2366/ (EU) o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) je uživatel informován, že může být požádán o dokončení nákupu. proces splněním autentizačních kritérií požadovaných platební institucí odpovědnou za zpracování online platební transakce. Autentizační kritéria se týkají identity uživatele (pro splnění tohoto kritéria musí být uživatel registrován na Webu během nákupní transakce) a kontextové znalosti autentizačního kódu přenášeného platební institucí (Strong Customer Authentication). Nedokončení tohoto postupu může znemožnit dokončení nákupu na webových stránkách.

Důvěrná data platební karty (číslo karty, držitel, datum vypršení platnosti, bezpečnostní kód) jsou zašifrována a přenesena přímo na příslušnou platební instituci, aniž by procházela přes servery používané Prodávajícím. Prodejce proto nikdy nemá přístup k údajům vaší platební karty použité k platbě za Produkty a neuchovává je.

Účet celkové dlužné částky bude účtován až v okamžiku přenosu objednávky. .

9.3 Pokud jde o platby PayPal, uživatel bude přesměrován na webovou stránku www.paypal.com, kde provede platbu na základě předepsaného postupu upraveného službou PayPal a smluvními podmínkami smlouva dohodnutá mezi uživatelem a společností PayPal. Údaje vložené na webové stránky PayPal budou zpracovány přímo společností PayPal a nebudou odeslány ani sdíleny s Prodejcem. Prodejce tak nemůže znát ani si žádným způsobem zapamatovat údaje o kreditní kartě spojené s účtem PayPal uživatele ani údaje o jakékoli jiné formě platby spojené s uvedeným účtem.

Pokud je platba provedena. provedené prostřednictvím PayPal, bude Celková splatná částka účtována společností PayPal z účtu uživatele současně s uzavřením online smlouvy. Pokud je smlouva z jakéhokoli důvodu ukončena nebo v jakémkoli jiném případě vrácení peněz, částka, která má být uživateli vrácena, bude připsána na účet PayPal uživatele. Termín pro připsání částky na platební nástroj propojený s tímto účtem závisí výhradně na PayPal a bankovním systému. Jakmile bude kreditní příkaz sjednán ve prospěch uvedeného účtu, nenese Prodávající odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo opomenutí při připsání refundace Uživateli. Jakýkoli druh refundace, který má být proveden v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, bude proveden na účet PayPal uživatele.

9.4 Pokud zvolíte jako způsob platby dobírku, prodejce vás o tom informuje že za zásilku bude účtován příplatek ve výši 5,90 € nebo jiná částka uvedená na Webu. Pokud zvolíte platbu na dobírku, musíte mít v době dodání Produktů hotovost ve výši uvedené v objednávce (protože kurýr není oprávněn přijímat šeky nebo dávat peníze): jinak , bude kupní smlouva považována za ukončenou právem podle a pro účely článku 1456 italského občanského zákoníku. O ukončení smlouvy a následném zrušení objednávky budete informováni. Jakékoli vrácení peněz podle těchto Všeobecných prodejních podmínek bude provedeno bankovním převodem na vámi poskytnuté bankovní údaje.

9.5 Pokud zvolíte platbu bankovním převodem, po přijetí objednávky bude Prodávající oznámí uživateli e-mailem bankovní spojení a termín provedení převodu. E-mail může obsahovat požadavek na zaslání e-mailem potvrzení o provedeném převodu nebo jeho potvrzení.

V případě platby bankovním převodem běží dodací lhůta Produktu(ů) od datum přijetí bankovního převodu ze strany prodávajícího nebo ode dne, kdy je potvrzeno, že bankovní převod byl objednán ve prospěch prodávajícího, podle toho, co nastane dříve.

Není-li dohodnuto jinak, služby budou poskytnuty až po obdržení celkové dlužné částky bankovním převodem.

Uživatel je povinen uvést:

 • referenční číslo nákupní objednávky
 • datum objednávky.

Po zadání objednávky musíte zaplatit do 7 pracovních dnů. Nedodržení bude mít za následek automatické ukončení smlouvy během následujících 3 pracovních dnů.

Čl. 10. Dodání produktu

10.1 Doručení není omezeno, s výjimkou případů uvedených na Webových stránkách a/nebo v Produktovém listu.

10.2 Výdaje na dodání Produktů, které se mohou lišit podle postupu doručení zvoleného uživatelem a jakékoli další možné náklady ponese uživatel, pokud není uvedeno jinak v produktovém listu nebo v jiných částech, kde je to sděleno.

10.3 Produkty budou doručeny do 3 dnů od přijetí objednávky a v každém případě do třiceti dnů, s účinností ode dne uzavření smlouvy.

10.4 Prosíme vás o ověření podmínky dodaného Produktu. Aniž je dotčena skutečnost, že riziko ztráty nebo poškození Produktu z důvodů, které nelze přičítat Prodávajícímu, se přenese, když Vy nebo Vámi určená třetí strana a jiná než dopravce fyzicky převezmete Produkt, Prodávající Vám doporučuje zkontrolovat počet obdržených Produktů a zda je obal neporušený, nepoškozený, není mokrý nebo jinak pozměněný, a to i v uzavíracích materiálech; Prodávající Vám rovněž doporučuje uvést na přepravním dokladu přepravce případné anomálie, přičemž v tomto případě přebírá balík s výhradou. V případě, že obal jeví zjevné známky neoprávněného zásahu nebo úpravy, je vhodné neprodleně informovat prodávajícího. V každém případě platí právo na odstoupení od smlouvy (pokud existuje pro Produkt) a zákonná záruka souladu.

Článek 11. Právo na odstoupení od smlouvy

11.1 Uživatel – který vystupuje jako spotřebitel - má právo odstoupit od smlouvy o prodeji zboží na Produkt bez uvedení důvodu a bez vynaložení dalších nákladů a výdajů jiných než těch, které jsou uvedeny v tomto článku, do čtrnácti kalendářních dnů (Právo na odstoupení od smlouvy). Lhůta pro odstoupení od smlouvy (doba pro odstoupení od smlouvy) uplyne po 14 dnech:

a v případě jedné objednávky Produktu ode dne, kdy uživatel nebo jím určená třetí strana jiná než dopravce přejde do hmotného vlastnictví. produktu;

b. v případě hromadné objednávky s oddělenými dodávkami ode dne, kdy uživatel nebo jím určená třetí strana jiná než dopravce převezme do hmotného vlastnictví poslední dodaný Produkt; nebo

c. v případě objednávky související s dodáním Produktu různých šarží nebo více kusů ode dne, kdy Vy nebo Vámi zvolená třetí osoba odlišná od dopravce nabude do fyzického držení poslední šarži nebo poslední kus .

11.2 Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí uživatel informovat Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit před uplynutím Lhůty pro odstoupení od smlouvy.

11.3 Uplatnili jste své Právo na odstoupení od smlouvy během Lhůty pro odstoupení od smlouvy, pokud je z vaší strany příslušné sdělení zasláno před uplynutím Lhůty pro odstoupení od smlouvy. Tato komunikace musí být předána následujícími způsoby:

E-mail: [email protected]

< p>Spotřebitel získá trvalé prostředky pro uchovávání komunikace související s uplatněním práva na odstoupení od smlouvy, protože důkazní břemeno o uplatnění tohoto práva před uplynutím Lhůty pro odstoupení leží na uživateli.

11.4 V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí uživatel po uplatnění práva zařídit, aby byly Produkty bez zbytečného odkladu vráceny Prodejci, v každém případě však do 14 kalendářních dnů od data uživatel informoval Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Termín je dodržen, pokud uživatel předá Produkt(y) před uplynutím výše uvedené 14denní lhůty kurýrovi určenému Prodávajícím nebo na základě relevantních okolností zvolenému kurýrovi (Termín Retun). Výrobek, řádně chráněný a zabalený a v původním obalu (je-li to možné), je nutné vrátit na následující adresu (originální obal je nutný vždy, pokud jsou na něm vytištěna sériová čísla výrobků):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11.5 Náklady na vrácení produktu (včetně celních poplatků) jdou na náklady uživatele a vrácení proběhne na jejich odpovědnost.

11.6 Pokud uživatel odstoupí od smlouvy, prodejce bez zbytečného odkladu a nejpozději do 14 kalendářních dnů vrátí celkovou dlužnou částku zaplacenou uživatelem za produkt, včetně nákladů na dodání. dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí uživatele odstoupit od smlouvy. Vrácení peněz proběhne pomocí stejné platební metody, která byla použita pro původní transakci. V případě, že uživatel vrátil Produkty pomocí přepravce dle svého výběru a na své náklady, může Prodejce pozastavit refundaci, dokud produkty neobdrží nebo dokud neprokážete, že jste produkty poslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

11.7 Uživatel je odpovědný pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku jiného použití produktu, než je to, které je nezbytné pro nastavení funkcí a fungování produktu. V každém případě musí být Výrobek uchováván, manipulováno a kontrolován s běžnou péčí a musí být vrácen neporušený, kompletní ve všech částech, plně funkční, musí obsahovat také veškeré příslušenství a ilustrační letáky, štítky a pečeť, pokud jsou k dispozici, připojené k produktu a neporušený a nepoškozený a dokonale vhodný pro použití, ke kterému je určen, a bez známek opotřebení nebo nečistot. Odstoupení se vztahuje na Produkt v celém rozsahu. V tomto smyslu ji nelze uplatnit pouze pro některé části a/nebo příslušenství (které nepředstavují a nejsou autonomními produkty) produktu.

11.8 Pokud produkt utrpěl ztrátu hodnoty v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu, si Prodávající vyhrazuje právo odečíst z vrácené částky částku rovnající se této ztrátě hodnoty. Společnost vás o této situaci a následné snížené vrácené částce informuje během obdržení produktu. Pokud již byla refundace zaplacena, společnost sdělí bankovní údaje pro platbu dlužné částky uživatelem z důvodu snížení hodnoty Produktu.

11.9 V případě, že došlo k odstoupení od smlouvy. nebylo uplatněno v souladu s ustanoveními platné legislativy, nebude to mít za následek ukončení smlouvy a v důsledku toho nevznikne žádné právo na náhradu. Prodávající sdělí uživateli, že žádost o stažení z příjmu Produktu zamítne. V případě, že produkt již dorazil zpět prodejci, zůstane prodejci k dispozici uživateli k vyzvednutí, které bude muset být provedeno na poplatek a na odpovědnost uživatele.

11.10 V v případě částečného odstoupení od vícenásobných objednávek bude částka nákladů na dodání, která má být uživateli uhrazena, vyčíslena v poměru k hodnotě Produktu, který je předmětem odstoupení. Uživatel například zadal objednávku v hodnotě 200,00 EUR, která zahrnuje dva Produkty, první v hodnotě 50,00 EUR a druhý v hodnotě 150,00 EUR, a vrátí Produkt v hodnotě 150,00 EUR, uživateli bude vrácena částka rovnající se do 75 % vzniklých nákladů na doručení. V každém případě částka nákladů na doručení, která má být vrácena, nikdy nepřekročí částku, kterou uživatel skutečně zaplatil.

Článek 12. Právní záruka shody

Všechny produkty prodávané na webových stránkách se na ně vztahuje zákonná záruka shody stanovená v článcích 128-135 legislativního nařízení č. 128-135 spotřebitelského zákoníku (zákonná záruka).

Na koho se vztahuje

Právní Záruka je vyhrazena pro spotřebitele. Vztahuje se tedy pouze na uživatele, kteří provedli nákup na webových stránkách za jiným účelem, než jsou podnikatelské, obchodní, řemeslné nebo profesní činnosti.

Když se použije

Prodávající je odpovědný za vůči spotřebiteli za jakoukoli neshodu existující v době dodání produktu a projevující se do dvou let od uvedené dodávky. Prodejce musí být o neshodě informován, pod hrozbou propadnutí záruky, do dvou měsíců ode dne, kdy byla zjištěna.

Pokud se neprokáže opak, neshoda se projeví do šesti měsíců ode dne dodání produktu se považují za existující od posledně uvedeného, ​​pokud není předpoklad neslučitelný s povahou produktu nebo s povahou neshody. Počínaje sedmým měsícem po dodání produktu bude důkazní břemeno prokázat, že neshoda existovala již v době dodání produktu, na spotřebiteli.

Za účelem převzetí výhodu Zákonné záruky, musíte tedy doložit datum nákupu a dodání zboží. Je proto vhodné, abyste si pro účely doložení nákupu uschovali fakturu zaslanou prodávajícím, přepravní doklad nebo jakýkoli jiný doklad osvědčující datum nákupu (např. výpis z kreditní karty nebo výpis z účtu ) a termín dodání.

V případě ukončení smlouvy vrátí Prodávající spotřebiteli celou zaplacenou částku, sestávající z kupní ceny Produktu, nákladů na dopravu a případných dalších dodatečných nákladů. V případě snížení ceny prodávající vrátí částku slevy, na které se spotřebitel předem dohodl. Částka vrácení peněz nebo snížení bude připsána na prostředky nebo platební řešení použité spotřebitelem k nákupu.

Prodejce nenese odpovědnost v případě škod jakéhokoli druhu způsobených nesprávným používání Produktu nebo v případě poškození v důsledku nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci.

Pokud jste nákup provedli jako „profesionál“ v souladu s ustanoveními Spotřebitelského zákoníku, platí předchozí odstavce tohoto článek neplatí. Právní záruka stanovená v čl. 1490 italského občanského zákoníku.

Článek 13. Standardní záruka výrobce

13.1 Na produkty prodávané na webových stránkách se může v závislosti na jejich povaze vztahovat standardní záruka vydaná společností výrobce (konvenční záruka). Uživatel může uplatnit své právo na záruku pouze u výrobce. Doba trvání, rozsah (včetně geografického rozsahu), podmínky a postupy, druhy krytých poškození/vad a omezení Standardní záruky si stanoví každý výrobce a jsou uvedeny v tzv. záručním listu obsaženém v obalu produktu. Standardní záruka je ze své podstaty volitelná a nepřidává, nenahrazuje, neomezuje, nepředjímá ani neruší zákonnou záruku.

Článek 14. Rozhodné právo a jurisdikce; mimosoudní řešení sporů – alternativní řešení sporů/online řešení sporů

14.1 Kupní smlouvy uzavřené mezi vámi a prodejcem se řídí italským právem. Na uživatele, kteří pravidelně nemají bydliště v Itálii, se budou vztahovat možná příznivější a závaznější ustanovení stanovená právem země, ve které mají obvyklé bydliště, a zejména související s lhůtou pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. vrátit Produkty v případě, že by Uživatel chtěl toto právo uplatnit, ke způsobům a formálním náležitostem sdělení tohoto práva a k záruce právní shody.

14.2 Pokud jste „spotřebitel“ , v případě jakéhokoli sporu týkajícího se aplikace, provádění a výkladu těchto Všeobecných obchodních podmínek je soudem místo, kde máte své bydliště nebo jste si zvolili své bydliště. Pokud jste „obchodníkem“ pro jakýkoli spor související s aplikací, provedením a výkladem tohoto dokumentu, bude mít výhradní jurisdikci soud, kde má prodávající sídlo v souladu s ustanoveními článku 1 výše.

< p>14.3 Podle článku 141-sexies, čárka 3 Legislativní vyhlášky ze dne 6. září 2005 č. 206 (Spotřebitelský kodex), Prodávající informuje uživatele jako konečného spotřebitele, kterému článek 3 čárka 1 písm. a) spotřebitelského zákoníku, že v případě, že podal stížnost přímo prodávajícímu, v důsledku které nebylo možné vzniklý spor vyřešit, poskytne prodávající informace o organizaci Alternativy Řešení sporů pro mimosoudní řešení sporů ze závazků ze smlouvy uzavřené podle těchto Všeobecných obchodních podmínek (organizace ADR, jak je uvedeno v čl. 141-bis a násl. Spotřebitelského zákoníku), s uvedením, zda chce nebo nechce tyto organizace využít k vyřešení sporu.

14.4 Dále vás prodejce informuje jako spotřebitele, kterého v článku 3 čárce 1 písm. a) spotřebitelského zákoníku, že byla zřízena evropská platforma pro online řešení spotřebitelských sporů (ODR Platform). Spotřebitel může procházet platformu ODR na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; prostřednictvím platformy ODR může spotřebitel zobrazit seznam organizací ADR, najít odkaz přesměrující na jednotlivé webové stránky a zahájit on-line postup pro řešení sporů, kterých se účastní.

14.5 Ať už je to cokoliv. je výsledkem postupu mimosoudního řešení sporů týkajících se spotřebitelských vztahů využitím postupů uvedených v části V, hlavě II-bis spotřebitelského zákoníku, v každém případě má spotřebitel vždy právo na právní žaloba u příslušného soudu.

14.6 V případě jakýchkoli sporů souvisejících s aplikací, prováděním a výkladem těchto Všeobecných podmínek prodeje může uživatel, který má bydliště v jiném členském státě Evropské unie než v Itálii také přístup k evropskému řízení stanovenému pro drobné nároky nařízením Rady (CE) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, za předpokladu, že hodnota sporu nepřesáhne 2 000,00 eur, bez úroků, práv a výdajů. Text nařízení lze nalézt na webové stránce www.eur-lex.europa.eu.

Článek 15. Péče o zákazníky a stížnosti

Můžete požadovat informace, posílat sdělení, žádat o pomoc nebo podávat stížnosti kontaktováním zákaznického servisu prodávajícího takto:

 • e-mailem, písemně na adresu: [email protected]
 • telefonicky, telefonicky: +39 02 87165556.

Prodejce vyřídí stížnosti tak, že odpoví do 3 dnů od obdržení.